Αρχική Προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ Π Α Κ Ε Τ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Β1

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β1

Πρόταση μηχανισμού εκδόσεων

Είναι σε όλους γνωστό ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαίδευσης απαιτεί την ύπαρξη μιας καλά οργανωμένης βιβλιοθήκης. Σήμερα, ο όρος βιβλιοθήκη τείνει να αντικατασταθεί από τον όρο "Κέντρο Υποστήριξης Εκμάθησης" (Learning Support Center). Ο όρος αυτός περιλαμβάνει τη χρήση, εκτός των κλασσικών εντύπων βιβλίων και περιοδικών, και νέων μορφών εκδόσεων, όπως οι ηλεκτρονικές. Με τη λέξη ηλεκτρονικές εννοούνται αφ' ενός μεν τα ηλεκτρονικά βιβλία και αφ' ετέρου η χρήση τραπεζών και πηγών πληροφοριών, εκπαιδευτικών πακέτων και πολυμέσων.Η επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος τομέας γιατί ασχολείται με μία από τις βασικότερες ανάγκες του ανθρώπου την τροφή του. Παρ' όλο που κάποιος θα την θεωρούσε ως ένα στενό πεδίο, η διεθνής βιβλιογραφία και εκδόσεις είναι από τις πλέον άφθονες γιατί έχουν να κάνουν με την επιβίωση του ανθρώπου. Έτσι, μπορεί κανείς να βρει εκδόσεις:

1) Επί της χημείας, μικροβιολογίας, επεξεργασίας, τεχνολογίας, διατροφής, βιοχημείας, ανάλυσης, ποιότητας, συσκευασίας κλπ των τροφίμων.
2) Επί της νομοθεσίας και οι οποίες αφορούν προδιαγραφές για την προστασία των καταναλωτών και των παρασκευαστών τροφίμων και τον έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίας.
3) Επί της εμπορίας των τροφίμων.
4) Επί των οικονομικών της παραγωγής τροφίμων.
5) Επί της οργανώσεως, διοικήσεως και διαχειρίσεως των βιομηχανιών τροφίμων

Οι παραπάνω εκδόσεις είναι διαθέσιμες για κάθε επίπεδο, ήτοι για επιστήμονες, τεχνικούς, σπουδαστές, μαθητές και καταναλωτές.

Ατυχώς, και παρά την αφθονία των ξενόγλωσσων εκδόσεων, οι εκδόσεις στην Ελληνική γλώσσα είναι περιορισμένες. Λόγοι που οδήγησαν ή είχαν τούτο ως αποτέλεσμα, είναι κυρίως το περιορισμένο και εξειδικευμένο αναγνωστικό κοινό. Έτσι, το κόστος για τέτοιες εκδόσεις είναι υψηλό. Με την ίδρυση των Τμημάτων Τεχνολογίας Τροφίμων παρουσιάσθηκε η ανάγκη εκδόσεως διδακτικών βιβλίων. Έγιναν αξιόλογες προσπάθειες, εντός των δεδομένων εκδόσεως διδακτικών βιβλίων για τους σπουδαστές των ΚΑΤΕΕ (ο τρόπος και διαδικασία εκδόσεως διδακτικών βιβλίων για σπουδαστές ΤΕΙ δεν έχουν καθορισθεί ακόμη). Όμως, οι συγγραφείς είχαν ως γνώμονα ότι το σύγγραμμα είχε διδακτικό στόχο και λάμβαναν τους χρονικούς περιορισμούς του προγράμματος. Όταν ο σπουδαστής βρεθεί στην ανάγκη για περισσότερες γνώσεις πρέπει υποχρεωτικά να στραφεί στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Βεβαίως τούτο δεν είναι κακό, αλλά μάλλον επιθυμητό και επιβλητέο. Γνώμη μας, όμως, είναι ότι κανείς κατανοεί τις επιστημονικές αρχές και έννοιες καλλίτερα στη μητρική του γλώσσα. Επομένως, πρέπει να βρεθεί τρόπος εμπλουτισμού της σχετικά φτωχής Ελληνικής βιβλιογραφίας πάνω στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων.

Τούτο μπορεί να γίνει κατά δύο τρόπους, τον κλασσικό έντυπο και τον ηλεκτρονικό.


Έντυπες Εκδόσεις

Βιβλία - Μονογραφίες

Σε ότι αφορά τις έντυπες εκδόσεις (βιβλία, μονογραφίες) έχουμε να προτείνουμε τα παρακάτω:

 • Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού να ενθαρρυνθούν για τη συγγραφή μονογραφιών ή βιβλίων επί εξειδικευμένων θεμάτων πάνω στην επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων.
 • Ο υποψήφιος συγγραφές υποβάλει στο Τμήμα σκελετό του προς συγγραφήν έργου.
 • Το Τμήμα συνιστά επιτροπή, η οποία αποφασίζει επί του θέματος και εισηγείται για την καταλληλότητα και σκοπιμότητα της έκδοσης.
 • Γίνεται ανάθεση συγγραφής.
 • Ο συγγραφέας υποβάλει το χειρόγραφο για περαιτέρω κρίση.
 • Η κρίση γίνεται από δύο τουλάχιστον έμπειρους και ειδικούς επί του αντικειμένου κριτές.
 • Σε περίπτωση κάποιας διαφωνίας των κριτών το χειρόγραφο δίδεται για κρίση και από τρίτο κριτή.
 • Αποφασίζεται η έκδοση του έργου, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τις κρίσεις.
 • Με την ίδια διαδικασία μπορούν να υποβληθούν και να τύχουν της έκδοσης και πτυχιακές εργασίες, οι οποίες, στην περίπτωση αυτή, θα διορθωθούν και θα διαμορφωθούν από τον ή τους επιβλέποντες εκπαιδευτικούς.
 • Επίσης με την ίδια διαδικασία μπορούν να εκδοθούν και πρακτικά ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων και παρομοίων εκδηλώσεων.
 • Την έκδοση αναλαμβάνει η υπηρεσία εκδόσεων του ΤΕΙ.
 • Οι εκδόσεις αυτές φιλοξενούνται στη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ και διατίθενται προς πώληση, καλύπτοντας έτσι μέρος των εξόδων.


Με την παραπάνω διαδικασία θα εμπλουτισθεί η σχετικά φτωχή Ελληνική βιβλιογραφία. Επίσης, λαμβανομένων υπ' όψιν και των νέων μορφών διδασκαλίας και εκμάθησης, οι οποίες απαιτούν την συχνή & συνεχή χρήση βιβλιοθήκης από μέρους του σπουδαστή, η συμβολή των εκδόσεων αυτών είναι σημαντική, σπουδαία και αναγκαία. Ακόμη θα περιορισθεί το κόστος της αναπαραγωγής των σημειώσεων, οι οποίες οπωσδήποτε δεν αποτελούν βιβλία.


Περιοδικά - Πεπραγμένα

Επειδή δεν υπάρχουν επιστημονικά Ελληνικά περιοδικά πάνω στην επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων, και πιθανώς το ίδιο να συμβαίνει και σε άλλους επιστημονικούς τομείς και πεδία που καλύπτουν τα Τμήματα του ΤΕΙ, προτείνεται η έναρξη έκδοσης επιστημονικού - τεχνολογικού εντύπου κεντρικού για όλο το ΤΕΙ.

 • Η έκδοση αυτή θα έχει την μορφή των Πεπραγμένων, κατά το πρότυπο των Proceedings των Πανεπιστημίων και άλλων τριτοβαθμίων ιδρυμάτων.
 • Θα χωρίζεται σε τομείς όσες και οι Σχολές του ΤΕΙ.
 • Θα διοικείται από εκδοτική επιτροπή
 • Θα υπάρχει επιστημονική επιτροπή.
 • Οι εργασίες θα κρίνονται από κριτές.
 • Σκοπός θα είναι να παρουσιάζεται το επιστημονικό έργο της κοινότητας του ΤΕΙ.
 • Η έκδοση κατ' αρχάς θα είναι τριμηνιαία και αργότερα μπορεί να εξελιχθεί σε διμηνιαία ή και μηνιαία.

Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

Το ηλεκτρονικό βιβλίο φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΕΙ και στις σελίδες του κάθε Τμήματος ή Σχολής. Διαβάζεται από τον υπολογιστή του αναγνώστη. Οι μορφές που μπορεί να έχει είναι:

 • Οι διαλέξεις του διδάσκοντος.
 • Οι εργαστηριακές ασκήσεις.
 • Η ερευνητική εργασία στο τμήμα.
 • Σεμινάρια.
 • Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Τεχνικές οδηγίες για τη βιομηχανία και υπηρεσίες.
 • Ενημερώσεις καταναλωτών.
 • Λοιπά.

Οργάνωση

Το ηλεκτρονικό βιβλίο ή βοήθημα έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας παρουσίασης.
Το κείμενο είναι περιεκτικό και σύντομο.
Συνοδεύεται από εικόνες.
Περιέχει Hyper Λέξεις, οι οποίες παραπέμπουν σε άλλη σελίδα, σε ορισμούς, διευκρίνιση, άλλη διεύθυνση ή τράπεζα πληροφοριών.
Οι λέξεις αυτές είναι συνήθως υπογραμμισμένες ή φωτεινές ή άλλου χρώματος.
Τα περιεχόμενα είναι γραμμένα ως Hyper λέξεις.
Η βιβλιογραφία παρομοίως και μπορεί περαιτέρω να παραπέμπει στο βιβλίο ή άρθρο.

GreekEnglish (United Kingdom)

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

Διαφήμιση