Αρχική Προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ Π Α Κ Ε Τ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Α4

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α4


Νέο Πρόγραμμα Σπουδών


Σπουδές στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Σήμερα

Ιστορικό

 • Το σημερινό Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ιδρύθηκε το 1974 στα Κ.Α.Τ.Ε., με την ονομασία Α.Σ.ΤΕ.Τ. (Ανωτέρα Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων) και περιλάμβανε ένα Τμήμα, το Τμήμα Φυτικών Προϊόντων.
 • Το 1977 τα Κ.Α.Τ.Ε. μετονομάσθηκαν σε Κ.Α.Τ.Ε.Ε..
 • Το 1983 έχουμε την μετεξέλιξη των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. σε Τ.Ε.Ι., η Σχολή από Α.Σ.ΤΕ.Τ. μετονομάσθηκε σε Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και που τώρα περιελάμβανε δύο Τμήματα, το Τμήμα Φυτικών και το Τμήμα Ζωικών Προϊόντων.
 • Το 1985 τα δύο Τμήματα μετεξελίχθηκαν σ' ένα ενιαίο Τμήμα με την ονομασία, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, συγχρόνως ιδρύθηκε και το Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών ενώ η Σχολή μετονομάσθηκε σε Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.).
 • Οι σπουδές στο Τμήμα διαρκούν τέσσερα χρόνια, επτά διδακτικά εξάμηνα που συνοδεύονται, υποχρεωτικά, από ένα εξάμηνο Πρακτική άσκηση.
 • Κατά την διάρκεια των σπουδών και μάλιστα στο 7ο εξάμηνο, οι σπουδαστές εκπονούν πτυχιακή εργασία, υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού προσωπικού, πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγής αλλά και των υπηρεσιών στον τομέα των Τροφίμων και Ποτών.
 • Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το πειραματικό εργοστάσιο (pilot plant) που ο εξοπλισμός του ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διεθνείς απαιτήσεις και οι σπουδαστές εξασκούνται σε συνθήκες όμοιες με αυτές των βιομηχανιών.

Αριθμός φοιτησάντων-Αποφοίτων

Από την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος (Φεβρουάριος του 1974) έχουν εισαχθεί συνολικά: 3.750 φοιτητές ενώ έχουν καταστεί πτυχιούχοι: 1.054.

Δυνατότητες-Προοπτικές

Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων στα πλαίσια του προγράμματος COMMET συμμετείχε σε διάφορα δίκτυα (ΑΓΡΟ-ΣΠΕΚ, C.E.F.E.T.E. - Consortium of European Food Education and Training Enterprises) ενώ στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS, στο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα συνεργασίας (I.C.P.) με συντονιστή το Humberside Polytechnic. Από το 1993 διοργανώνει με ιδιαίτερη επιτυχία και με συμμετοχή του Humberside University επιμορφωτικό σεμινάριο στην Τεχνολογία Τροφίμων που καταλήγει σε απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Στο σεμινάριο αυτό φοιτούν εκτός από πτυχιούχους του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων και πτυχιούχοι συναφών τμημάτων Τ.Ε.Ι. καθώς και απόφοιτοι συναφών τμημάτων Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου, Γεωργικού Πανεπιστημίου.
Στα 24 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος, με τις διάφορες μορφές του, έχουν εκπονηθεί ερευνητικές εργασίες, τόσο από τους σπουδαστές του Tμήματος με την επίβλεψη του Ε.Π., όσο και από το Ε.Π. πάνω σε θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων.
Σήμερα το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων με τον εξοπλισμό που διαθέτει καθώς επίσης και με το υψηλής στάθμης εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί αυτοδύναμα να οργανώσει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.


Ορισμός της Τεχνολογίας Τροφίμων

Η επιστήμη τροφίμων είναι ο επιστημονικός εκείνος κλάδος στον οποίο χρησιμοποιούνται οι αρχές των φυσικών και βιολογικών επιστημών και της μηχανικής για τη μελέτη της φύσης των τροφίμων, των αιτιών της χειροτέρευσης και αλλοίωσης των και των αρχών που διέπουν την επεξεργασία των τροφίμων. Η τεχνολογία τροφίμων είναι η εφαρμογή της επιστήμης τροφίμων στην εκλογή, συντήρηση, επεξεργασία, συσκευασία, διανομή και τη χρήση ασφαλών, θρεπτικών και υγιεινών τροφίμων.

Πολλές φορές δεν υφίσταται διάκριση μεταξύ επιστήμης τροφίμων και τεχνολογίας τροφίμων και για την περίπτωση πολλών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διεθνώς οι δύο όροι χρησιμοποιούνται σχεδόν ταυτόσημα. Μια πρώτη διάκριση θα μπορούσε να είναι ότι η επιστήμη τροφίμων ασχολείται περισσότερο με τη χημεία και μικροβιολογία καθώς και την ανάλυση (χημική & μικροβιολογική) των τροφίμων και λιγότερο με την επεξεργασία των τροφίμων, ενώ η τεχνολογία τροφίμων ασχολείται περισσότερο με την επεξεργασία και ασφάλεια (χημική & μικροβιολογική).

Η επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων είναι η εφαρμογή της επιστήμης και της τεχνολογίας στα τρόφιμα και αποσκοπεί στη βελτίωση της παραγωγής, επεξεργασίας, διανομής, προετοιμασίας, εξέτασης & εκτίμησης και χρησιμοποίησης των τροφίμων ώστε να εξασφαλισθεί καλλίτερος και απρόσκοπτος εφοδιασμός των ανθρώπων με τροφή.

Δύο καλοί ορισμοί που επιτρέπουν τη διάκριση μεταξύ επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων είναι:


Επιστήμη τροφίμων είναι ένα συγκροτημένο και συστηματικό σώμα γνώσης και κατανόησης της φύσης και σύνθεσης των τροφίμων και της συμπεριφοράς των κάτω από διάφορες συνθήκες στις οποίες εκτίθενται.


Τεχνολογία τροφίμων είναι η εφαρμογή της επιστήμης τροφίμων στην πραγματική επεξεργασία των τροφίμων έτσι ώστε να μετατραπούν σε προϊόντα κατάλληλου είδους, ποιότητας και σταθερότητας, και τα οποία συσκευασμένα να διανεμηθούν ώστε να συναντηθούν οι ανάγκες των καταναλωτών για ασφαλή, υγιεινά, θρεπτικά και ελκυστικά τρόφιμα.


Σκοπός του Νέου Προγράμματος

Οι σπουδές στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων αποσκοπούν στα:

 • Να καταστήσουν τους πτυχιούχους του Τμήματος ικανούς να σταδιοδρομήσουν στη βιομηχανία των τροφίμων ως επιστήμονες/τεχνολογοι ικανοί να εξασφαλίσουν την παραγωγή και εμπορία ασφαλών και υψηλής ποιότητος προϊόντων.
 • Να προσφέρουν μια ευρεία επιστημονική και τεχνολογική εκπαίδευση, της οποίας οι πτυχιούχοι θα μπορούν να απασχοληθούν και σε άλλους τομείς της αλυσίδας των τροφίμων ή συγγενείς επιστημονικούς τομείς.
 • Να επιτρέπει στα άτομα να αναπτύσσουν τέτοιες ικανότητες ώστε να αναλαμβάνουν έρευνα σε όλους τους τομείς της τεχνολογίας και επιστήμης τροφίμων.
 • Να αναπτύξουν τόσο οι σπουδαστές όσο και οι πτυχιούχοι δεξιότητες επικοινωνίας (γραπτή, ηλεκτρονική, δια-προσωπική κλπ.).
 • Να συναντούν οι πτυχιούχοι τις απαιτήσεις εισόδου σε επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις, οργανώσεις, ινστιτούτα κ.α. τόσο σε Εθνικό επίπεδο όσο και σε Ευρωπαϊκό & Διεθνές.

Οι επιμέρους σκοποί του προγράμματος είναι ο απόφοιτος τεχνολόγος τροφίμων:

 • Να εφαρμόζει και να αυξάνει τη γνώση επί της συνθέσεως των τροφίμων με όρους την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων.
 • Να εκτιμά ποσοτικά την απόδοση του εξοπλισμού επεξεργασίας των τροφίμων και να υποδεικνύει, με βάση τεχνικά και οικονομικά κριτήρια, τον κατάλληλο εξοπλισμό και διεργασίες παραγωγής, οι οποίες είναι κατάλληλες και αναγκαίες ώστε να συναντηθούν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις για κάθε προϊόν, καθώς επίσης και να χρησιμοποιεί ποσοτικές τεχνικές για την εκτίμηση σπουδαίων παραγόντων ασφαλείας και ποιότητας.
 • Να είναι υπεύθυνος για την επιλογή, εξειδίκευση, σχεδιασμό και εγκατάσταση και της συνολικής διαδικασίας παραγωγής και του λειτουργικού σχεδιασμού των διεργασιών τροφίμων (η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνει και οικονομική ανάλυση της διεργασίας).
 • Να αναπτύσσει και εκτελεί χημικές και φυσικές εργαστηριακές δοκιμές (αναλύσεις) για την εκτίμηση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Επίσης, να αναπτύσσει και εκτελεί μικροβιολογικές και οργανοληπτικές δοκιμές (αναλύσεις) για την εκτίμηση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων.
 • Να ταυτοποιεί και να εγκαθιστά μεθόδους ελέγχου για όλους τους σπουδαίους παθογόνους και αλλοιούντες μικροοργανισμούς των τροφίμων, καθώς και αυτών που χρησιμοποιούνται στις ζυμώσεις τροφίμων.
 • Να λαμβάνει μέρος στην εκτίμηση/αξιολόγηση των διεργασιών παραγωγής τροφίμων με τη χρήση τεχνικών όπως η Ανάλυση Επικινδυνότητας - Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) έτσι ώστε να διασφαλίζεται η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων.
 • Να επιβλέπει (λειτουργεί) και εκτελεί τις μεθόδους διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων κατά την επεξεργασία ώστε να είναι σύμφωνη με αναγνωρισμένα συστήματα ποιότητας (π.χ. ISO 9000), τις σχετικές περιβαλλοντικές προδιαγραφές και νομικές απαιτήσεις.
 • Να λαμβάνει μέρος και να βοηθά στην ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ανάπτυξης νέων προϊόντων τροφίμων και να συμμετέχει σε προγράμματα πολλαπλών επιστημονικών αντικειμένων (πολύ-συνδυασμένη έρευνα).
 • Να συμβάλει και να λαμβάνει μέρος στη λειτουργία, διοίκηση-διαχείριση και έλεγχο των βιομηχανικών διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων.
  Να εκτιμά κριτικά και να παρουσιάζει στοιχεία χρησιμοποιώντας κατάλληλες στατιστικές τεχνικές και να κάνει αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας πληροφόρησης.
 • Να έχει κατάλληλο υπόβαθρο για είσοδο και απασχόληση στην εκπαίδευση και την έρευνα.
 • Να εκτελεί τα ανωτέρω χρησιμοποιώντας κατάλληλες δεξιότητες δια-προσωπικής επαφής, συμπεριλαμβανομένων της ικανότητας να εργάζεται ως άτομο, σε μικρές ομάδες ή μέλος μεγάλων ομάδων, να προετοιμάζει αναφορές και να πραγματοποιεί κατά τρόπο αποτελεσματικό παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων διερευνήσεων, μελετών, έρευνας κλπ.
 • Να υιοθετεί και μαθαίνει νέες τεχνικές ώστε να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές αλλαγές και εξελίξεις της επιστήμης, τεχνολογίας και αγοράς.
 • Να εκτελεί τα ανωτέρω με βάση την επίγνωση των αναγκών των εργοδοτών που αποκτώνται την περίοδο της πρακτικής άσκησης και των επισκέψεων στους χώρους εργασίας.

1ο Έτος

Α Εξάμηνο

Δ

Ε

Σ

Β Εξάμηνο

Δ

Ε

Σ

Μαθηματικά Ι

3

 

3

Μαθηματικά ΙΙ

3

 

3

Φυσική Ι

3

2

5

Φυσική ΙΙ

3

 

3

Γενική Χημεία Ι

3

3

6

Γενική Χημεία ΙΙ

3

 

3

Βιολογία

3

 

3

Γενική Μικροβιολογία

2

3

5

Εισαγωγή στην Επι-στήμη & Τεχνολογία Τροφίμων

2

 

2

Βιομηχανίες Τροφίμων

 

2

2

Προγράμματα Η/Υ Ι

2

2

4

Προγράμματα Η/Υ ΙΙ

2

2

4

 

 

 

 

Αρχές Διοίκησης στη Βιομηχανία Τροφίμων

2

 

2

ΣΥΝΟΛΟ

16

7

23

ΣΥΝΟΛΟ

16

6

22

2ο Έτος

Γ Εξάμηνο

Δ

Ε

Σ

Δ Εξάμηνο

Δ

Ε

Σ

Ποσοτική Αναλυτική Χημεία

2

6

8

Βιοχημεία

3

3

6

Οργανική Χημεία Ι

3

 

3

Οργανική Χημεία ΙΙ

2

3

5

Μηχανική Τροφίμων Ι

3

2

5

Μηχανική Τροφίμων ΙΙ

3

2

5

Στατιστική

2

1

3

Marketing Τροφίμων

2

 

2

Τεχνικά Αγγλικά Ι

3

 

3

Τεχνικά Αγγλικά ΙΙ

3

 

3

Οικονομική Ανάλυση στη Βιομηχανία Τροφίμων

2

 

2

Επεξεργασία Τροφίμων Ι

2

 

2

ΣΥΝΟΛΟ

15

9

24

ΣΥΝΟΛΟ

15

8

23

3ο Έτος

Ε Εξάμηνο

Δ

Ε

Σ

ΣΤ Εξάμηνο

Δ

Ε

Σ

Επεξεργασία Τροφίμων ΙΙ

3

3

6

Επεξεργασία Τροφίμων ΙΙΙ

3

3

6

Χημεία Τροφίμων Ι

3

3

6

Χημεία Τροφίμων ΙΙ

3

 

3

Βιοτεχνολογία Τροφίμων

2

 

2

Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων

2

3

5

Μικροβιολογία Τροφίμων

3

4

7

Βιομηχανική Μικροβιολογία

2

2

4

Διατροφή

2

 

2

Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων

1

2

3

Τεχνικά Αγγλικά ΙΙΙ

2

 

2

Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων

2

 

2

 

 

 

 

Νομοθεσία Τροφίμων

2

 

2

ΣΥΝΟΛΟ

15

10

25

ΣΥΝΟΛΟ

15

10

25

4ο Έτος

Ζ Εξάμηνο

Δ

Ε

Σ

Η Εξάμηνο

Δ

Ε

Σ

*Ειδική Τεχνολογία

2

4

6

Πτυχιακή Εργασία

 

 

 

*Ειδική Τεχνολογία

2

4

6

 

 

 

 

*Ειδική Τεχνολογία

2

4

6

 

 

 

 

Συσκευασία Τροφίμων

2

2

3

 

 

 

 

Υγιεινή Εργοστασίων Τροφίμων

2

 

2

 

 

 

 

Ανάπτυξη Νέων Τροφίμων

-

2

2

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

10

16

26

ΣΥΝΟΛΟ

 

 


*Τεχνολογία Σιτηρών

*Τεχνολογία Φρούτων και Λαχανικών

*Τεχνολογία Κρέατος και Κρεατοσκευασμάτων

*Τεχνολογία Γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων

*Τεχνολογία Ιχθυηρών

*Τεχνολογία Λιπών - Ελαίων

1ο Έτος

Α Εξάμηνο

Δ

Ε

Σ

Β Εξάμηνο

Δ

Ε

Σ

Μαθηματικά Ι

3

 

3

Μαθηματικά ΙΙ

3

 

3

Φυσική Ι

3

2

5

Φυσική ΙΙ

3

 

3

Γενική Χημεία Ι

3

3

6

Γενική Χημεία ΙΙ

3

 

3

Βιολογία

3

 

3

Γενική Μικροβιολογία

2

3

5

Εισαγωγή στην Επι-στήμη & Τεχνολογία Τροφίμων

2

 

2

Βιομηχανία Τροφίμων

 

2

2

Προγράμματα Μικροϋπολογιστών Ι

2

2

4

Προγράμματα Μικροϋπολογιστών ΙΙ

2

2

4

 

 

 

 

Οικονομικά

2

 

2

ΣΥΝΟΛΟ

16

7

23

ΣΥΝΟΛΟ

16

6

22

2ο Έτος

Γ Εξάμηνο

Δ

Ε

Σ

Δ Εξάμηνο

Δ

Ε

Σ

Ποσοτική Αναλυτική Χημεία

2

6

8

Βιοχημεία

3

3

6

Οργανική Χημεία Ι

3

 

3

Οργανική Χημεία ΙΙ

2

3

5

Μηχανική Τροφίμων Ι

3

2

5

Μηχανική Τροφίμων ΙΙ

3

2

5

Στατιστική

2

1

3

Οικονομικά

2

 

2

Τεχνικά Αγγλικά Ι

3

 

3

Τεχνικά Αγγλικά ΙΙ

3

 

3

 

 

 

 

Επεξεργασία Τροφίμων Ι

2

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

15

9

24

ΣΥΝΟΛΟ

15

8

23

3ο Έτος

Ε Εξάμηνο

Δ

Ε

Σ

ΣΤ Εξάμηνο

Δ

Ε

Σ

Επεξεργασία Τροφίμων ΙΙ

3

3

6

Επεξεργασία Τροφίμων ΙΙΙ

3

3

6

Χημεία Τροφίμων Ι

3

3

6

Χημεία Τροφίμων ΙΙ

3

 

3

Βιοτεχνολογία Τροφίμων

2

 

2

Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων

2

3

5

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

3

3

6

Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ

1

3

4

Τεχνικά Αγγλικά ΙΙΙ

2

 

2

Διατροφή

2

 

2

Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων

2

 

2

Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων

1

3

4

ΣΥΝΟΛΟ

15

9

24

ΣΥΝΟΛΟ

12

12

24

4ο Έτος

Ζ Εξάμηνο

Δ

Ε

Σ

Η Εξάμηνο

Δ

Ε

Σ

Τεχνολογία Λιπαρών

2

4

6

Τεχνολογία Φρούτων - Λαχανικών

2

4

6

Τεχνολογία Σιτηρών

2

4

6

Τεχνολογία Κρέατος

2

4

6

Τεχνολογία Γάλακτος

2

4

6

Τεχνολογία Ιχθυηρών

2

4

6

Συσκευασία Τροφίμων

2

3

5

Νομοθεσία Τροφίμων

2

 

4

Υγιεινή Εργοστασίων Τροφίμων

2

 

2

Αποθήκευση Τροφίμων

2

 

2

 

 

 

 

Ανάπτυξη Νέων Τροφίμων

 

3

3

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

Η Φυσιογνωμία του Τεχνολόγου Τροφίμων & η Έμφαση στις Σπουδές

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του υφισταμένου προγράμματος σπουδών, την ανάλυσης των καλλιτέρων προγραμμάτων διεθνώς, τις απαντήσεις & απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων μπορεί να λεχθεί:
H Βιομηχανία Τροφίμων θεωρείται μια από τις κύριες συνιστώσες του πολυδιάστατου συστήματος διατροφή-τρόφιμο που περιλαμβάνει πρωτογενή παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά, μεταποίηση, διανομή και εμπορεία των κάθε είδους και μορφής τροφίμων. Υπό την έννοια αυτή και κατ' επέκταση περιλαμβάνονται η βελτίωση των τελικών προϊόντων, ο σχεδιασμός νέων, η αξιοποίηση υπό - ή - παρά - προϊόντων καθώς επίσης και η εξυγίανση / προστασία του περιβάλλοντος από τα βιομηχανικά απόβλητα.
Οι έντονες διαρθρωτικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν τις εξελίξεις στον πρωτογενή τομέα την τελευταία εικοσαετία - χρονική περίοδος λειτουργίας του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων - και η ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησαν νέα επίπεδα δυναμισμού και δράσεως της βιομηχανίας τροφίμων, ενώ ο ανταγωνισμός των προϊόντων στην εσωτερική και Ευρωπαϊκή αγορά δημιούργησε ένα νέο περιβάλλον δράσεως με σύγχρονες τάσεις στην τεχνολογία τροφίμων και συγκεκριμένα:

 • στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων,
 • στη δημιουργία νέων προϊόντων από καθαρά φυσικές πρώτες ύλες,
 • στην τυποποίηση και αξιοποίηση κρέατος και πουλερικών,
 • στη βιομηχανική αξιοποίηση ιχθυηρών,
 • στην παραγωγή ετοίμων γευμάτων,
 • στον έλεγχο των ζυμώσεων με παραγωγή ενζύμων,
 • στην παραγωγή επίλεκτων προϊόντων μα καθαρές καλλιέργειες.


Σημαντικό ρόλο στη βιομηχανία Τροφίμων της χώρας μας καλείται να παίξει ο Τεχνολόγος Τροφίμων - απόφοιτος των Τ.Ε.Ι.. Το πρόγραμμα των σπουδών του πρέπει να είναι κατάλληλα διαρθρωμένο με μαθήματα και εργαστήρια ώστε να καλύπτει πλήρως το σύνολο των εξειδικευμένων γνώσεων που πρέπει να λάβει από τις επιστήμες της Χημείας, Βιολογίας, Μηχανικής και Οικονομίας. Με αιχμή του δόρατος τον τομέα της Μηχανικής και Επεξεργασίας τροφίμων - εκεί δηλαδή που υστερεί η Ελληνική Βιομηχανία και αντιγράφει τεχνολογίες άλλων χωρών - μπορεί ο πτυχιούχος Τεχνολόγος Τροφίμων να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην εφαρμογή και ανάπτυξη νέων τεχνικών και μεθόδων παραγωγής βελτιώνοντας την ποιότητα των προϊόντων και δημιουργώντας νέα περισσότερα θρεπτικά, διαιτητικά και ασφαλή. Συνεπώς το πρόγραμμα των σπουδών του πρέπει να έχει τέτοια μορφή, ώστε ο απόφοιτος να κατέχει ουσιαστικά την έννοια του Τεχνολόγου Τροφίμων με κατεύθυνση τη Μηχανική και Επεξεργασία.
Η διάρθρωση του προγράμματος, υπ' αυτήν την έννοια, πρέπει να στηριχθεί σε δύο κύκλους σπουδών. Στον πρώτο κύκλο θα περιλαμβάνονται μαθήματα Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών και Βιολογίας, τα οποία θα αποτελέσουν το σκελετό των γνώσεων πάνω στον οποίο θα στηριχθεί η εξειδικευμένη γνώση που πρέπει να λάβει ο σπουδαστής στο δεύτερο κύκλο σπουδών του. Ο κύκλος αυτός θα διαρκεί τέσσερα εξάμηνα και θα πλαισιώνεται με εισαγωγικά μαθήματα της Επιστήμης των Τροφίμων, Οικονομικά μαθήματα και Τεχνικά Αγγλικά. Στο δεύτερο κύκλο σπουδών με χρονική διάρκεια τριών εξαμήνων θα περιλαμβάνονται μαθήματα φυσικών διεργασιών, επεξεργασίας και μηχανικής με πεδίο εφαρμογής όλες τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται σε φυτικά και ζωικά προϊόντα. Η Μικροβιολογία και η Ενόργανη ανάλυση των τροφίμων μαζί με τη Διασφάλιση της Ποιότητας και τη Συσκευασία θα πλαισιώνουν το δεύτερο κύκλο. Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση θα είναι αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών.
Μπροστά στις καινούργιες συνθήκες των καιρών μας στην έντονη αστικοποίηση των πληθυσμών των αναπτυγμένων αλλά και των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, μέσα σε ένα περιβάλλον ανταγωνισμού εξειδίκευσης της παραγωγής και δημιουργίας νέων αναγκών και καταναλωτικών προτύπων η υπόθεση του τροφίμου είναι θέμα εξαιρετικά ζωτικό και πολυδιάστατο. Ο Τεχνολόγος Τροφίμων με την κατεύθυνση αυτή του προγράμματος είναι βέβαιο ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στην παραγωγική διαδικασία των τροφίμων και στη διασύνδεση του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας.


GreekEnglish (United Kingdom)

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

Διαφήμιση