Αρχική Προσωπικό Κ. Λαμπροπούλου

Δημοσιεύσεις Λαμπροπούλου

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Koutsoumanis, K., Lambropoulou, K., and Nychas, G.J.E. 1999. “A predictive model for the non-thermal inactivation of Salmonella enteritidis in a food model systme supplemented with a natural antimicrobial”. International Journal of Food Microbiology.
2. Koutsoumanis, K., Lampropoulou, K., and Nychas, G.J.E., 1999. “Biogenic and Sensory Changes Associated with the Microbial Flora of Mediterranean gilt-head seabream (Sparus aurata) stored aerobically at 0, 8, and 15 oC”. Journal of Food Protection, 62.
3. Drosinos, Ε..Η, Lambropoulou, Κ.Α., Mitre, Ε. and Nychas, G.J.E., 1997. “Αttributes of fresh gilt-head seabream (Sparus aurata) fillets treated with potassium sorbate, sodium gluconate and stored under a modified atmosphere at 0±1 oC”. Journal of Applied Microbiology, 83,569-575.
4. Lambropoulou, Κ.Α., Drosinos, Ε..Η, Nychas, G.J.E., 1996. “The effect of glucose supplementetion on the spoilage microflora and chemical composition of minced beef stored aerobically or under a modified atmosphere at 4 oC”. International Journal of Food Microbiology, 30,281-291.
5. Λαμπροπούλου,Κ., Τάσσου, Χ., Δροσινός, Ε., Νυχάς, Γ.Ι.Ε. Επίδραση διαφορετικών μεταχειρήσεων (σορβικό κάλι, ζεστό νερό και ο συνδυασμός τους) ως μέσα επικουρικής επίδρασης στην ανάπτυξη και μεταβολή της μικροβιακής χλωρίδας της κουτσομούρας και του κυπρίνου. Πρακτικά 5ου συνεδρίου ΕΛΕΤΕΤ, Νοέμβριος 1998.
6. Λαμπροπούλου,Κ., Τάσσου,Χ., Δροσινός, Ε., Νυχάς, Γ.Ι.Ε., 1998. Μελέτη της ανάπτυξης/επιβίωσης της Salmonella enteritidis και Listeria monocytogenes σε κουτσομούρα και κυπρίνο που συντηρήθηκαν σε πάγο και τροποποιημένες ατμόσφαιρες μετά την εμβάπτισή τους σε διάλυμα σορβικού καλίου ή ζεστού νερού ή του συνδυασμού τους. Πρακτικά 5ου συνεδρίου ΕΛΕΤΕΤ, Νοέμβριος.
7. Κοutsoumanis, Κ., Lampropoulou, Κ., Taoukis, P.S., and Nychas, G.J.E.Ι., 1998. “Modeling the effect of oregano (oreganum vulgare) essential oil on the death/survival of Salmonella enteritidis in homemade taramosalad”. Διεθνές συμπόσιο τροφίμων: Application of modelling as an inovative technology in the agri-food-chain, Wageningen, 29 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου.
8. Τaoukis, P. ,Koutsoumanis, K., Lambropoulou, K., Nychas, G.G., 1996. “Modelling Brochothrix thermosphacta as spoilage predictor of tsipoura fish. Effect of growth parameters in model broth, fish juice and fish tissue”. Πρακτικά “Food Micro ’96”, Ουγγαρία.
9. Xαλουλάκος, Ε., Λαμπροπούλου, Κ., Δροσινός, Ε., Νυχάς, Γ.Γ.Ε, 1995. Μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αλλαγές στην κουτσομούρα (Μullus barbatus) κατά τη διάρκεια συντήρησης στον πάγο και σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα στους 0οC. Πρακτικά 3ου συνεδρίου ΕΛΕΤΕΤ, Σεπτέμβριος 1995.

POSTERS

1. Lambropoulou, K., Nychas, G.J.N., 1999. “Production of biogenic amines due to the growth of individual microbial strains on sterile fish fillets stored aerobically or under a modified atmosphere at 0, 10 and 15 oC. In: «Food Microbiology and Food Safety Into the Next Millennium». Food Micro, Σεπτέμβριος, Holland.
2. Lambropoulou, K., Tassou, C., Spiropoulou, K., & Nychas, G.J.E., 1997.  The effect of potassium sorbate and heat treatment and their combination on carps and Red mullet (Mullus barbatus) inoculated with Salmonella enteritidis and stored at 0 oC, aerobically or under a modified atmosphere. Process, Optimization and Minimal Processing of Foods, 3ο συνέδριο Copernicus programme, CT94-O195, Leuven, Oct. 1997.
3. Lambropoulou, K., Trifinopoulou, P., Tassou, C., Spiropoulou, K., and Nychas, G.J.E., 1997. Growth/survival of Listeria monocytogenes in carps treated with potassium sorbate, hot water and their combination and stored at 0 oC, aerobically or under a modified atmosphere. Process, Optimization and Minimal Processing of Foods, 3ο συνέδριο Copernicus programme, CT94-O195, Leuven, Oct. 1997.
4. Tassou, C., Spiropoulou, K., Trifinopoulou, P., and Lambropoulou, K., 1997. Storage of carps under aerobic conditions or a modified atmosphere, after the application of potassium sorbate and heat treatment alone or in combination at 0 oC. Process, Optimization and Minimal Processing of Foods , 3ο συνέδριο Copernicus programme, CT94-O195, Leuven, Oct. 1997.
5. Trifinopoulou, P., Lambropoulou, K., and Taoukis, P., 1997. Effect of pretreatments on Red mullet (Mullus barbatus) stored in ice or under a modified atmosphere at 0 oC. Process, Optimization and Minimal Processing of Foods, 3ο συνέδριο Copernicus programme, CT94-O195, Leuven, Oct. 1997.
6. Tassou,C., Lambropoulou, K., Koutsoumanis, K., and Nychas, G.J.E., 1997. “Physico-chemical attributes of fish stored in ice or under a modified atmosphere. Process, Optimization and Minimal Processing of Foods”, Copernicus programme, CT94-O195, Leuven, Oct. 1997.
7. Τaoukis, P. ,Koutsoumanis, K., Lambropoulou, K., Nychas, G.J.E., 1996. “Modelling Brochothrix thermosphacta as spoilage predictor of tsipoura fish. Effect of growth parameters in model broth, fish juice and fish tissue. Food Micro 96, Βουδαπέστη. Society of Applied Bacteriology, Advantages and Disadvantages of Predictive Modelling, Οκτώβριος 1996, Λονδίνο.
8. Drosinos, Ε.Η., Lambropoulou, Κ.Α., Νychas, G.J.E.., 1995. “Μicrobial associations of fresh gilled-head seabream (Sparus aurata) International sea food conference. 13-16 Noεμβρίου, Νoordwigkerhout-Holland με θέμα “Sea food from producer to consumer, intergrated approach to quality

GreekEnglish (United Kingdom)

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

Διαφήμιση